Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Usługodawcę pod adresem www.begas.pl

Usługodawcą jest przedsiębiorstwo prowadzone pod firmą :

 Begas Sławomir Gałęski , Waldemar Boćkowski Spółka Jawna

z siedzibą (adres do doręczeń) w Warszawie ulica Ryżowa 55, wpisaną w rejestr przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XV Wydział Gospodarczy pod numerem

KRS 0000081745, posiadające REGON: 012766454 i zarejestrowane pod numerem

NIP: 522-005-69-27.

Kontakt zUsługodawcą można uzyskać: pod numerami telefonów stacjonarnych:

 +48 22 6626231 lub +48 22 6626204 w godzinach 8.00-17.00 lub całodobowo korzystając z adresu poczty elektronicznej: begas@begas.pl.

Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów z szeroko rozumianej dziedziny motoryzacyjnej z wyłączeniem paliw, wszelkiego rodzaju pojazdów oraz części do samochodów osobowych .

 

 

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. „o świadczeniu usług drogą elektroniczną” (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zamówienia i zakupu w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Usługodawcę pod adresem elektronicznym www.begas.pl .
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługodawca, zwany dalej Sprzedającym – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
 5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego dostępnego z witryny internetowej www.begas.pl.
 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedającego na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów .
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedającego z wykorzystaniem system teleinformatycznego.
 9. System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.2));
 10. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.begas.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie na towar lub usługę z zakresu asortymentowego oferowanego przez Sprzedającego.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 12. Administratorem Danych Osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedający.

 

§ 2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.begas.pl.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep internetowy www.begas.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet towarów z szeroko rozumianej dziedziny motoryzacyjnej z wyłączeniem paliw, wszelkiego rodzaju pojazdów oraz części do samochodów osobowych .
 4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.begas.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. zainstalowana przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej;
  2. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript (4)
  3. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu urządzenia podłączonego do sieci Internet : 1024x768;
 6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 

§ 3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.begas.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową lub drogą mailową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia telefoniczne można składać w godzinach pracy firmy określonych na stronie internetowej www.begas.pl
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający podejmie próbę skontaktowania się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. „w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej”.
 7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany drogą mailową. Sprzedający poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub w szczególnych wypadkach za pomocą środków transportu Sprzedającego. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedającego .
 3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedającego  (zwykle 1-2 dni robocze).
 4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu.  Klient może się zapoznać z cennikiem transportu w każdej chwili klikając w link „cennik transportu”. W szczególnych wypadkach koszt transportu może być uzgadniany indywidualnie ze Sprzedającym.

 

§ 5 Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (faktura).
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych obsługującym karty płatnicze lub przedpłatą w formie przelewu na konto bankowe Sklepu Internetowego Sprzedającego.

 

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw  konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22,poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
 2. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedającego.
 4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają:
  1. świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw  konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22,poz. 271 ze zm. ,
  2. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  3. świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  4. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
   

 

§ 7 Procedura reklamacji

 1. Reklamacje należy składać na adres Sprzedawcy.
 2. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym w Sklepie Internetowym pod adresem www.begas.pl w zakładce Regulamin/Wzory dokumentów 
 3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedający naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
 4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego).
 5. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 4 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu przed jego upływem wystarczy wysłanie zawiadomienia pocztą lub e-mail a adres Sprzedającego.

 

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedający.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na kredyt, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
  1. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
   • W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
   • Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedającego na adres begas@begas.pl .
   • Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
  2. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sprzedającego drugiej stronie treści zawieranej umowy
   • Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
   • Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedającego oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

        Klałzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

 1. Zgadzam się dobrowolnie na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę BEGAS SP.J.w celu wypełnienia umowy sprzedaży oraz w celu przesyłania informacji marketingowej i handlowej przy pomocy środków komunikacji elektronicznej, a także w celu ich przetwarzania przez Podmiot Przetwarzający dane na podstawie umowy ze Sprzedającym.
 2. Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym że warunkiem wypełnienia zawartej umowy sprzedaży jest moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego wyrażona poprzez akceptacje niniejszego regulaminu
 3. Jednocześnie oświadczam że zostałem poinformowany o:
 • prawie do odwołania niniejszej zgody w dowolnym momencie po wygaśnięciu umowy sprzedaży 
 • o tym, że moje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy sprzedaży lub do momentu odwołania zgody powiększony o okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego.
 • o moim prawie żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 • o prawie wniesienia skargi na Aministratora danych osobowych do organu nadzorczego.
 • o tym że moje dane osobowe będą wykorzystane w celu wykonania zawartej umowy lub wypełnienia obowiązków prawnych ciażących na Administratorze oraz do prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub uprawnioną stronę trzecią

§ 9 Zmiana Regulaminu

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie Internetowym zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie akceptuje jego postanowienia po zmianach.
 3. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy Klienta w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 4. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 5. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 6.  
 7. § 10 Postanowienia końcowe
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 9. Odpowiedzialność Sprzedającego w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.
 10. Sprzedający ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem.
 11. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedającym, a Klientem nie będącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 12. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem Internetowym Sprzedającego a Klientami będącymi Konsumentami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks  postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 13. Ponadto Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. w drodze madiacji  bezpośredniej lub za pośrednictwem osób trzecich,
  2. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
  3. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Usługodawcą.

Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

 

Data opublikowania regulaminu: 24 maja 2018 roku.

 

 

Wzory dokumentów

 

Reklamacja dotycząca naprawy towaru

 

 

………………………………

Miejscowość, data

 

 

Do

Begas Sławomir Gałęski , Waldemar Boćkowski Spółka Jawna

02-495 Warszawa ulica Ryżowa 55

 

 

 

……………………………………………………............................

 

 

……………………………………………………..........................

Oznaczenie imienia, nazwiska i adresu konsumenta

 

Reklamacja

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …………….............. towar jest niezgodny z zamówieniem.

Niezgodność polega na ………………………………………………………………………...............................................................................................................................................................…… . Niezgodność została stwierdzona w dniu ………………………. .

Z uwagi na powyższe żądam, na podstawie art. 8 ust. 1 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. „o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej” orazo zmianie Kodeksu Cywilnego”   doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez

nieodpłatną naprawę towaru.

W załączeniu składam kopię paragonu.

 

 

 

Z poważaniem


 

 

Reklamacja dotycząca wymiany towaru

                                                                      

 

                                                                                                                           ................………………..

Miejscowość, data

 

Do

Begas Sławomir Gałęski , Waldemar Boćkowski Spółka Jawna

02-495 Warszawa ulica Ryżowa 55.

 

 

……………………………………………………...........................

 

 

……………………………………………………...........................

Oznaczenie imienia, nazwiska i adresu konsumenta

 

 

Reklamacja

Niniejszym, zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest niezgodny z umową.

Niezgodność polega na: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Niezgodność została stwierdzona w dniu ……………………….. .

Z uwagi na powyższe żądam, na podstawie art. 8 ust. 1 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. „o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego” doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez

wymianę towaru na nowy.

W załączeniu składam kopię paragonu.

 

 

 

 

Z poważaniem

 

 

 

 

 

Reklamacja dotycząca pełnego zwrotu ceny

 

 

............………………

Miejscowość, data

Do

Begas Sławomir Gałęski , Waldemar Boćkowski Spółka Jawna

02-495 Warszawa ulica Ryżowa 55.

 

 

……………………………………………………............................

 

 

……………………………………………………...........................

Oznaczenie imienia, nazwiska i adresu konsumenta

 

Reklamacja

Niniejszym, zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……..………............... towar jest niezgodny z umową.

Niezgodność polega na: ...............………………………………………………………………………………………………………………................................ .

Niezgodność została stwierdzona w dniu …………………… .

Charakter podanej niezgodności wskazuje, że naprawa i wymiana towaru są niemożliwe, a dodatkowo, że niezgodność towaru z umową jest istotna.  

Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 8 ust. 4 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. „o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego”, odstępuję od umowy sprzedaży. Zwracam zakupiony towar i proszę o

zwrot ceny towaru na konto ………………………………………….................................................................................... w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma. W załączeniu składam kopię paragonu.

 

 

 

Z poważaniem

 

 

 

 

 

 

Reklamacja dotycząca obniżenia ceny

 

 

                                                                                                                                 ............………………..

Miejscowość, data

 

Do

Begas Sławomir Gałęski , Waldemar Boćkowski Spółka Jawna

02-495 Warszawa ulica Ryżowa 55.

 

 

……………………………………………………..........................

 

 

…………………………………………………….........................

Oznaczenie imienia, nazwiska i adresu konsumenta

 

 

 

Reklamacja dotycząca obniżenia ceny

Niniejszym, zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……….. towar jest niezgodny z umową. Niezgodność polega na ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................... .

Niezgodność została stwierdzona w dniu ……………………….. . Charakter wskazanej niezgodności powoduje, że naprawa i wymiana towaru narażałyby mnie na znaczne niedogodności polegające na ………………………………………………………………………….............. .

Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 8 ust.4 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. „o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, żądam obniżenia ceny towaru o

kwotę ……….............. (słownie: ………………………………………..........................................................................................) zł, która stanowi różnicę pomiędzy ceną towaru zgodnego z umową i ceną towaru, który charakteryzuje się wskazaną powyżej niezgodnością.

Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ………………………………………………………….........................................../przekazem pocztowym na mój adres, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.    

                                                                                        W załączeniu składam kopię paragonu.

 

 

Z poważaniem

 

 

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

 

………………………………

Miejscowość, data 

Do

Begas Sławomir Gałęski , Waldemar Boćkowski Spółka Jawna

02-495 Warszawa ulica Ryżowa 55.

 

 

……………………………………………………..........................

 

 

……………………………………………………..........................

Oznaczenie imienia, nazwiska i adresu konsumenta

 

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22 poz. 271 ze zm.)

odstępuję od umowy ....................................................................................................................... nr. ................……….. zawartej dnia......................................................w..................................................................

Proszę o zwrot kwoty....................zł (słownie: ........................................................................)przekazem pocztowym na adres..............................................................................................

lub na konto nr.........................................................................................................................

Zwracam  ......................................................................................... w stanie niezmienionym.

 

 

 

podpis Konsumenta